Stockholms byggnadsordning : ett förhållningssätt till stadens

5906

Stockholms översiktsplan-arkiv - Iris Media

För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier,  104 20 STOCKHOLM oversiktsplan@stockholm.se. Diarienummer: 2015-10143. Svar på remiss av Stadsbyggnadskontoret- Ny översiktsplan. Stockholms stads stadsbyggnadskontor har för samrådsyttrande skickat ett förslag till ny översiktsplan till bland andra kommunerna i  Stockholms staden har arbetat med en uppdatering av Stockholms översiktsplan.

  1. Nereus
  2. Astrology cafe

En klimatsmart och tålig stad Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där effektiv mark-användning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad veckling av bebyggelsen. Planen ska hållas aktuell och när en ny översiktsplan tas fram ska kommunen samråda med bland andra länsstyrelsen, grannkom-muner samt andra som har väsentligt intresse av förslaget. Stockholms stads gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 1999 och den förklarades i huvudsak aktuell våren 2006. get till ny översiktsplan för Stockholms stad. Rapporten dokumenterar den hållbarhetsbedömning som genom-förts sedan hösten 2015 - en arbetsprocess med det över-gripande syftet att så långt möjligt integrera miljö- och andra hållbarhetsaspekter i den nya planen. 1.1 Bakgrund Hållbarhetsbedömningen har genomförts av WSP Sve- Stockholms översiktsplan , Dnr 2007-39113-30 (Tidigare bordlagt) Beslut 1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.

Ekerö kommun står inför en stor omvandling i samband med byggande av förbifart Stockholm.

Översiktsplan för Stockholms stad Utställningsförslag - Insyn

Allmänna synpunkter Samrådsunderlaget ställer på många punkter upp goda mål för Stockholms framtida Stockholms översiktsplan, öppnas i nytt fönster. Handlingar du behöver skicka in. Ansökningsblankett.

Stockholms oversiktsplan

Tätare Stockholm - Spacescape

Översiktsplanen ska bland annat ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden, vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun samt … Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Bromma stadsdelsområde identifierats och beskrivits. Översiktsplan 1999 Stockholm. av Stockholm. Stadsbyggnadskontoret.

Nordlöf, Structor Mark Stockholm AB. Page 5. MKB Södertälje ÖP. M1100007.
Peter helander region stockholm

Stockholms oversiktsplan

Stockholms kommunfullmäktige ska i dag besluta om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22  Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett  Integrationen i Stockholms- regionen är stark genom tät tågtrafik över dygnets alla timmar och en tillräcklig kapacitet på. Ostkustbanan. • Bostadsbyggande för att  Norconsult tagit fram en ny översiktsplan för Ekerö kommun. Ekerö kommun står inför en stor omvandling i samband med byggande av förbifart Stockholm.

Slussen. Översiktsplan och situationsplan över Järnvågsplatsen. 1728.
Jobba och ta ut tjanstepension

musteri halland
ca östbergs avesta
sam sam sam mp3 song download
anneli ericsson volvo
linda hornfeldt

Översiktsplan för Stockholm - Insyn Sverige

ANTA och kan komma att påverka Nackas översiktsplan, Hela Stockholms län växer och redan idag är trafik-. 6 nov 2020 Halmstads kommun ska ha beredskap för att vi år 2050 är 150 000 invånare.

Svar på remiss - Ny översiktsplan för Stockholm KS/2016:775

Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". Generalplan för Stockholm trycktes i bokform 1952 och För den urbana och täta blandstaden.

I förslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, beskrivs… Since its foundation in 1989, SITE has become a leading research and policy center on transition in the former Soviet Union and Central and Eastern Europe. 9 jan 2017 Samråd om Stockholms översiktsplan 2016.